Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Ανακοινώσεις » Φοιτητικά Θέματα » Προβολή Φοιτητικού Θέματος

Προβολή Φοιτητικού Θέματος

11.07.2017

Προκήρυξη ΠΜΣ "Επεμβατική Ακτινολογία", ακαδ. έτους 2017-2018

Υποβολή αιτήσεων: από 1/9/2017 έως και τις 22/9/2017

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), για το ααδημαϊκό έτος 2017-2018, διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ - Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία». Η Επεμβατική Ακτινολογία βάσει του ΦΕΚ 1020/3-4-2012, έχει θεσμοθετηθεί ως εξειδίκευση της Ακτινολογίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2017 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 20 ανά έτος.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 600,00€ ανά εξάμηνο.

Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπ’ όψιν:

- Ο βαθμός πτυχίου και η ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν.
- Η συνάφεια της εκπαίδευσης τους και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
- Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική εργασία ή με άλλη εργασία, σχετική με τον τομέα, όπου επιθυμούν να εξειδικευτούν.
- Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας από όλους τους υποψηφίους και επιπλέον της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
- Η προσκόμιση συστατικών επιστολών και άλλων στοιχείων (ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.)
- Η δημόσια συνέντευξη από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.


Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 01/09/2017 μέχρι και 22/09/2017 στη Γραμματεία του Προγράμματος (Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, 12462 Χαϊδάρι). Ημέρες υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 – 13:00.

Πληροφορίες τηλ 210-5831836 (υπεύθυνη: Μ. Ψαθά, pmsir@med.uoa.gr). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση υπ’ όψιν κ. Μ. Ψαθά, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsir@med.uoa.gr.