Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

19-04-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10836_0022017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Αποκατάσταση φρεατίου, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα στο Νοσηλευτικό Τμήμα «Τζιβανοπούλειο» του...


12-04-2017 Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10.00


31-03-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για εκπαιδευτικές εκδρομές του 2017 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος

συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 585