Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

10-11-2017 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

συνολικού προϋπολογισμού 73.572,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 59.980,00 € χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών...


08-11-2017 Αριθμός Προκήρυξης:PR_10790_0052017

Το Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επείγουσες εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο κτήριο επί των οδών Πανεπιστημίου 53...


30-10-2017 1η Ανακοίνωση για τη Διακήρυξη :PR_10890_Y12017

Σας επισυνάπτουμε το ορθό έντυπο της οικονομικής προσφοράς


30-10-2017 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_Ε92017

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα έγγραφα στο πλαίσιο της επικοινωνίας του παρόντος διαγωνισμού, κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΤΥΠΑ έως 13:30 μ.μ. (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου-ισόγειο κτηρίου ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ)


27-10-2017 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10890_Y12017

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτική συντήρηση και επισκευές ανελκυστήρων του ΕΚΠΑ για τη διετία 2018-2019», (Α.Μ. 10890).

 


24-10-2017 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Όσοι οικονομικοί φορείς ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους του κτιρίου, την Τετάρτη 25/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. και την Παρασκευή 27/10/2017, 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ (Είσοδος από Παπαρρηγοπούλου). Για το...


24-10-2017 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:PR_10866_E92017

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχουν αναρτηθεί αρχιτεκτονικά σχέδια


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 649