Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

19.10.2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_10562_M12017

Το Ε.Κ.Π.Α. διακηρύσσει την, με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:«Μελέτη επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου», A. M. 10562, εκτιμώμενης αξίας 644.452,86€ πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 28η/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτήριο  του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

 

Διακήρυξη και Τεύχη zip