Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

22.11.2017

Διακήρυξη 6/2017 Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Δευτέρα 27/11/2017, ώρα 13:30 μμ

ΝΕΑ Ημερομηνία Διενέργειας : Παρασκευή 01/12/2017, ώρα 10:00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2017 Διαγωνισμού με Ανοικτή διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια διάφορου τηλεπικοινωνιακού υλικού (Τμήμα 1: δίκτυο υπολογιστών και Τμήμα 2: τηλεφωνικό δίκτυο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης Άνω των Ορίων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τετάρτη 22 / 11 / 2017 ώρα 13:30
Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη 28/11/2017, ώρα 10:00

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Δευτέρα 27/11/2017, ώρα 13:30 μμ 
ΝΕΑ Ημερομηνία Διενέργειας : Παρασκευή 01/12/2017, ώρα 10:00 π.μ

Προϋπολογισμός: 206.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 255.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα.