Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

20.11.2017

Διακήρυξη 7/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ

ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ

Διακήρυξη 7/2017 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την « Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού προϋπολογισμού Διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (236.153,23 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ (292.830,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής για κάθε τμήμα,

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 22/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30μμ.

ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ
ΝΕΑ ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.