Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

06.12.2017

Προκήρυξη 1 θέσης καθηγητή στο ΦEK 1158/17-11-17(τ.Γ΄)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 06/02/2018

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ  (Ακαδημίας 47, Αθήνα 10672, τηλ. 2103688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ    Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

-Αριθ. Προκήρυξης  1617035464/31-7-17 (ΑΔΑ:7ΘΦΖ46ΨΖ2Ν-ΣΨΠ)

-       Μία (1) θέση  καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την  6η-2-2018

 

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξης. 

                Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία  του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής.

 

                                                                             Aθήνα    5-12-2017

  

                                                                                    Ο Πρύτανης

 

 

                                                                        Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος