Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

20.11.2017

Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1134/10-11-17 τ.Γ΄

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 16/1/2018

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1134/10-11-17 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής :

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  – Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. Γουδή, 115 27 - Αθήνα,  (τηλ. 210 7462003, 2107462052)


Τομέας ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617029470/12-6-2017/8-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ7Ο246ΨΖ2Ν-Ι76)

 Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φαρμακολογία». 

 


ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ – Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή,  (τηλ. 210 7461117)


Τομέας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617035874/3-8-2017/21-7-2017 (ΑΔΑ: Ω55Ε46ΨΖ2Ν-ΣΤΣ)

  Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία». 

 

Τομέας ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617035875/3-8-2017/21-7-2017 (ΑΔΑ: 700Κ46ΨΖ2Ν-8Ξ1)

  Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κινητή Προσθετική». 


Τομέας ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617035913/3-8-2017/21-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΩ046ΨΖ2Ν-ΡΙ6)

  Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία». 

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617035873/3-8-2017/21-7-2017 (ΑΔΑ: 73ΕΟ46ΨΖ2Ν-ΑΕΦ)

  Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία». 


- Αριθμός προκήρυξης: 1617031622/30-6-2017/8-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚ46ΨΖ2Ν-Ι7Ψ)

  Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική». 

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031620/30-6-2017/8-6-2017 (ΑΔΑ: 66ΧΤ46ΨΖ2Ν-Π9Ε)

  Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις 16/1/2018.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

                                                                                            Αθήνα,   15   -  11 - 2017

 

                                                                                                 Ο   Πρύτανης

 

 

                                                                                 Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος