Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.11.2017

Προκήρυξη 7 θέσεων καθηγητών στο ΦΕΚ 1138/13-11-2017 τ.Γ΄

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 25/1/2018

                                                     A N A K O I N Ω Σ H

 

      Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1138/13-11-2017 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής :


 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Ακαδημίας 47, 106 72 Αθήνα, (τηλ. 210 3688647)

 

Τομέας ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031518/29-6-2017/12-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ8146ΨΖ2Ν-Μ33)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νομική Πληροφορική». 


Τομέας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031517/29-6-2017/12-5-2017  (ΑΔΑ: 6Ψ2Κ46ΨΖ2Ν-ΜΘ7)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο». 


Τομέας ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617031515/29-6-2017/12-5-2017  (ΑΔΑ: 6ΠΖ546ΨΖ2Ν-ΟΜΙ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο». 


ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -  Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15771 - Ιλίσια, τηλ. 210  7275586, 210 7275571


Τομέας  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617032636/7-7-2017/29-5-2017  (ΑΔΑ: ΩΟΙ846ΨΖ2Ν-ΓΥΦ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τεχνολογίας στους Νεότερους Χρόνους». 

 

Τομέας  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ

 

- Αριθμός προκήρυξης: 1617032624/7-7-2017/29-5-2017  (ΑΔΑ: 6ΩΦΒ46ΨΖ2Ν-Υ4Δ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γνωσιακή Επιστήμη». ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 -  Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)


Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αριθμός προκήρυξης: 1617028454/1-6-2017/22-5-2017  (ΑΔΑ: 6ΝΕΓ46ΨΖ2Ν-Θ10)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακογνωστική μελέτη φυτικών δρογών».

 

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1718000237/6-9-2017/11-8-2017  (ΑΔΑ: 7ΞΣ746ΨΖ2Ν-ΧΦΗ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία, Κλινική Φαρμακολογία».

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις 25/1/2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

                                                                                             Αθήνα, 24 -  11  - 2017

 

                                                                                                 Ο   Πρύτανης

 

 

                                                                                 Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος