Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προβολή προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

10.11.2017

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ

συνολικού προϋπολογισμού 73.572,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 59.980,00 € χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10.00.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (73.572,20€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (59.980,00 €) χωρίς ΦΠΑ

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9225 και 210 368.9045.

 

Σχετικό αρχείο

ΤΕΥΔ