Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

11.04.2017

Προκήρυξη 8 θέσεων καθηγητών ΦEK 303/30-3-17 (τ.Γ΄) και ΦΕΚ 320/3-4-17 (τ.Γ’)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 12/6/2017

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στα ΦEK 303/30-3-17 (τ.Γ΄) και ΦΕΚ 320/3-4-17 (τ.Γ’)  δημοσιεύτηκε η προκήρυξη  οκτώ (8)  θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

 


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ -ΠΑΙΔΙΟΥ

Αριθ. Προκήρυξης 1617021569/21-3-17/14-3-17  ( ΑΔΑ:  Ω0ΩΠ46ΨΖ2Ν-Θ6Ξ), ΦΕΚ 303/30-3-17 τ. Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή»

 

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021562/21-3-17/14-3-17 ( ΑΔΑ: 64ΞΑ46ΨΖ2Ν-ΚΜ4), ΦΕΚ 303/30-3-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021560/21-3-17/14-3-17 ( ΑΔΑ: 687246ΨΖ2Ν-Δ63), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική-Πνευμονολογία»

 

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021573/21-3-17/14-3-17 ( ΑΔΑ: ΨΧΨ546ΨΖ2Ν-Μ84), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»

  

-Αριθ. Προκήρυξης 1617021575/21-3-17/14-3-17 ( ΑΔΑ: ΩΧΧΩ46ΨΖ2Ν-ΦΒΗ), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία»

  

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ. Προκήρυξης  1617021563/21-3-17/14-3-17  (ΑΔΑ: ΩΥ7Π46ΨΖ2Ν-ΚΑ6), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική»

 

ΤΟΜΕΑΣ :  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αριθ. Προκήρυξης  1617021572/21-3-17/14-3-17  (ΑΔΑ: ΨΩΤΧ46ΨΖ2Ν-ΧΛΠ), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

 

 

Αριθ. Προκήρυξης  1617021561/21-3-17/14-3-17  (ΑΔΑ: 7ΚΝΗ46ΨΖ2Ν-Λ2Γ), ΦΕΚ 320/3-4-17 τ.Γ’

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία»

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις       12      -   6    -  17

 

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ των  προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 

 

 

                                                                          Αθήνα,       11   -     4     -17

                                                                                  

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος