Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

07.03.2017

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας

7/3/2017

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 7/2/2017

αποφάσισε

την προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ με τετραετή θητεία.

α) Ο Διευθυντής θα πρέπει να κατέχει βαθμίδα καθηγητή, ομότιμου καθηγητή ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Ε.Π.Ι. Πρέπει να είναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, να έχει πείρα και ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και γενικά να έχει ερευνητικό και επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση.

β) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται εντός 20 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

γ) Υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή του Ε.Π.Ι. υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ.

δ) Η επιλογή του Διευθυντή θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Δημήτριος-Σταμάτιος Χαραλάμπης