Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

24.07.2017

Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Νοσηλευτικής (24/7/2017)

Υποβολή αιτήσεων: από 4 έως 13 Σεπτεμβρίου 2017

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στη συνεδρίαση 10η/12-07-2017 αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.4009/11 άρθρο 29 όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4115/13 άρθρο 34 παρ. 16, το Ν. 4310/14 άρθρο 95, το Ν. 4386/16 άρθρο 58 και το Ν.4452/17 κεφ. Δ' άρθρο 19 παρ. 4 αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική της Υγείας" ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) χρόνια, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού και εργαστηριακού έργου προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες (θεωρητικές και εργαστηριακές) του Τομέα Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα για :