Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

19.10.2017

Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Νοσηλευτικής-με ειδικότητα Παιδιατρική (19/10/2017)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι και 3/11/2017

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στη συνεδρίαση 1η/27-09-2017 αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.4009/11 άρθρο 29  όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4115/13 άρθρο 34 παρ. 16, το Ν. 4310/14 άρθρο 95, το Ν. 4386/16 άρθρο 58 και το Ν.4452/17 κεφ. Δ' άρθρο 19 παρ. 4  αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου - Ιατρού  με ειδίκευση στην  "Παιδιατρική"  ο οποίος θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) χρόνια, για τη διεξαγωγή κλινικού, εργαστηριακού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος που είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Παίδων  "Π & Α Κυριακού".

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο
- Παιδιατρική