Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Θέσεων » Προβολή Προκήρυξης Θέσης

Προβολή Προκήρυξης Θέσης

19.10.2017

Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Τμήμα Νοσηλευτικής-με ειδικότητα ΠΕ Νοσηλευτή (19/10/2017)

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι και 3/11/2017

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στη συνεδρίαση 1η/27-09-2017 αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.4009/11 άρθρο 29  όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 4115/13 άρθρο 34 παρ. 16, το Ν. 4310/14 άρθρο 95, το Ν. 4386/16 άρθρο 58 και το Ν.4452/17 κεφ. Δ' άρθρο 19 παρ. 4  αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου - Νοσηλευτή Π.Ε.  όπου θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου στην  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) χρόνια, για τη διεξαγωγή κλινικού, εργαστηριακού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος που είναι εγκατεστημένη στο Νοσοκομείο Παίδων  "Π & Α Κυριακού".   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο  της      - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ