Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

11.06.2010

Bραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς Ray Riten

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 9-7-2010

Γραφείο Πρωτοκόλλου (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2009-10, βραβείο από τα έσοδα της Δωρεάς  Ray Riten σε μνήμη της συζύγου του Δωρητή Sandhya Ray, στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού, προτιμωμένου/νης του/της καταγομένου/νης από  την Αρκαδία

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται σε Ευρώ 293,47

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (μέχρι  9-7-2010) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή, αν υπάρχει, από την Αρκαδία και
  2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος  σπουδών 2008-09 τουλάχιστον Λ. Καλώς

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4).

 

Αθήνα,  10 Iουνίου 2010

 

Ο  Πρύτανης

Δημοσθένης Ν. Ασημακόπουλος