Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Βραβείων » Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

Προβολή Προκήρυξης Βραβείου

19.09.2016

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απονομή βραβείου με την επωνυμία «Βραβείο Βασιλείου Μαλάμου», παν. έτους 2015-2016

Υποβολή εργασιών: μέχρι 17/3/2017

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει για το Πανεπιστημιακό έτος 2015-16, διαγωνισμό για την απονομή βραβείου με την επωνυμία «Βραβείο Βασιλείου Μαλάμου» ποσού Ευρώ 850,00, από τα έσοδα της Δωρεάς Έλλης Χας Βασ. Μαλάμου, Ειρήνης Τσούνη – Μαλάμου και Κων/νου Μαλάμου, σε ιατρό, απόφοιτο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας μέχρι 35 ετών, για αδημοσίευτη πρωτότυπη ερευνητική εργασία εις θέμα της Ειδικότητας της Παθολογίας, που θα έχει γίνει στις Ελληνικές Πανεπιστημιακές Κλινικές.
Διδακτορικές διατριβές, εγκεκριμένες ή κατατεθείσες ήδη, αποκλείονται. 

Δημοσιευθείσες εργασίες γίνονται δεκτές, εφ΄ όσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη δημοσίευση. 

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα απαρτίζεται από Καθηγητές της Παθολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργασίες τους σε τρία (3) αντίτυπα, με αίτηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο-Παν/μίου 30) μέσα σε έξι (6) μήνες από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (έως 17-3-2017). Η Προκήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας www.uoa.gr

Επίσης, πρέπει να υπoβάλουν αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η ηλικία τους μέχρι 35 χρονών και η ελληνική υπηκοότητα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου 17 και Χρ. Λαδά 6,τηλ.210.368.9131-4).

 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων
Νικόλαος Μυλωνάς