Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

22.04.2016

Διακ 2/2016 Δημ.Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση διαμερίσματος Ε' ορόφου (Λαμψάκου 5, Αθήνα) κληρονομίας Ι. Καρμίρη

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 07/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 07/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ.μ.Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

 

 

Είδος Ακινήτου: Διαμέρισμα Ε1 σε πολυκατοικία έτους κατασκευής 1955

Όροφος: Ε’ όροφος

Επιφάνεια: 78τμ

Διεύθυνση: Λαμψάκου 5

Περιοχή: Αθήνα

Δήμος: Αθηναίων

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Ι. & Ε. Καρμίρη

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

                 email: aggpapaz[at]uoa[dot]gr

                 Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών,

                 Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και τις από 31.7.2014 και 5.3.2015 αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, ως κατοικία ή ως επαγγελματική στέγη.

 

Ειδικότεροι όροι:

 1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390€) για κατοικία.
 2. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550€) για επαγγελματική στέγη, πλέον χαρτοσήμου.
 3. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τις χρήσεις που ορίζονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.
 4. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
 5. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
 6. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί ισχύει για ένα (1) χρόνο και αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων ως επαγγελματική στέγη.
  Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά το ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη  αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβληθέν μίσθωμα, δεν αναπροσαρμόζεται για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό.
 7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως κλειστό φάκελο προσφοράς με στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τη υπ’αρ. 2/2016 διακήρυξη που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ.
 8. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να έχει καταθέσει και να προσκομίσει, την ίδια ημέρα της υπογραφής, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα στο  λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη κοινωφελή περιουσία που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
 9. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
 10. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.

  Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι για την δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου αναγράφονται στην υπ’αρ.2/2016 διακήρυξη που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 7/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. όπως αναγράφεται στην υπ’αρ. 2/2016 διακήρυξη, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα  γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6,Αθήνα 6ος όροφος, γραφ. 65).

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 2/2016 διακήρυξης,  θα αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου ,εγγράφως ή ταχυδρομικά, για τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και  μέχρι της 07/06/2016 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. όπως ορίζεται στη διακήρυξη υπ’ αρ. 2/2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:


Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τμήμα Α ‘Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

 

Προσφορά για την υπ’ αρ. 2/2016  Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία

εκμίσθωσης ακινήτου κληρονομίας Ι.&Ε. Καρμίρη

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ.Μυλωνάς