Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Διεύθυνσης Περιουσίας » Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

Προβολή Διαγωνισμού Διεύθυνσης Περιουσίας

01.11.2016

Διακ 5/2016 Δημ. Πλειοδ. Δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστημάτων (Β. Γεωργίου Α5 Πειραιά) κληρονομίας Α.ΓΑΖΗ

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: μέχρι και 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας: 24/11/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

 

Είδος Ακινήτου: Ισόγεια συνενωμένα καταστήματα με υπόγειο κύριας χρήσης και ημιώροφο-πατάρι, στο ακίνητο επί των οδών Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α5 και Νοταρά 55, στον Πειραιά, έτους κατασκευής 1948

Όροφος: Ισόγειο, υπόγειο και ημιώροφο-πατάρι

Επιφάνεια: Ισόγεια συνενωμένα καταστήματα με υπόγειο κύριας χρήσης και ημιώροφο-πατάρι επιφανείας 163,45 τ.μ., 83 τ.μ., και 211,42 τ.μ. αντίστοιχα

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 70, Βασ. Γεωργίου Α5 και Νοταρά 55

Περιοχή: Πειραιά

Δήμος: Πειραιά

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληρονομία Α. Γαζή

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία :Τηλ. 210 368 9127, 9130,  Fax. 210 368 9136,

email: aggpapaz[at]uoa[dot]gr

                 Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών,

                Τμήμα Εκκαθάρισης & Διαχείρισης,  Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, ΤΚ. 106 51

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν.4182/2013 και την από 27.4.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διαχείρισης της κοινωφελούς περιουσίας, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη Δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, ως επαγγελματική στέγη.

 

Ειδικότεροι όροι:

 1. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (5.900€) για επαγγελματική χρήση, πλέον χαρτοσήμου, που θα βαρύνει το μισθωτή.
 2. Η χρήση του μισθίου προορίζεται για επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τις χρήσεις που ορίζονται στον κανονισμό του ακινήτου.
 3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ.10 του αρ.24 του Ν.4182/2013, σε συνδυασμό με το αρ.13 του Ν.4242/2014.
 4. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
 5. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί ισχύει για ένα (1) έτος και αναπροσαρμόζεται ετησίως υπολογιζόμενο προσθετικώς στο μηνιαίο μίσθωμα του προηγούμενου έτους με αύξηση ίση με το ύψος του Δ.Τ.Κ., όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, πλέον μίας  (1) ποσοστιαίας μονάδας ως επαγγελματική στέγη.

     Στην περίπτωση που το μίσθωμα, μετά την κατά τον ανωτέρω τρόπο υπολογιζόμενη      αναπροσαρμογή, είναι μικρότερο από το καταβληθέν μίσθωμα, δεν αναπροσαρμόζεται

για το έτος αυτό και θα παραμένει σταθερό.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως κλειστό φάκελο προσφοράς με στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 5/2016 διακήρυξη που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα:http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/prokhry3eis/prokhry3eis-diagwnismon-diey8ynshs-klhrodothmatwn.html
 2. Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να έχει καταθέσει και να προσκομίσει, την ίδια ημέρα της υπογραφής, χρηματική εγγύηση ίση προς τρία (3) μηνιαία μισθώματα στο  λογαριασμό όψεως που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη κοινωφελή περιουσία που διαχειρίζεται το ΕΚΠΑ.
 3. Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν.4182/2013.
 4. Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
 5. Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι για την δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου αναγράφονται στην υπ’αρ.5/2016 διακήρυξη που αναρτάται στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα:

http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/prokhry3eis/prokhry3eis-diagwnismon-diey8ynshs-klhrodothmatwn.html

 1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί Πέμπτη 24.11.2016 και ώρα 12μ.μ.που αναγράφεται στην υπ’αρ. 5/2016 διακήρυξη, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που θα συνεδριάσει στα ευρισκόμενα στην Αθήνα  γραφεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών (οδός Χρ. Λαδά 6,Αθήνα 6ος όροφος, γραφ. 65).

 

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 5/2016 διακήρυξης,  θα αποστέλλονται, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, εγγράφως ή ταχυδρομικά, τουλάχιστον για είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και  μέχρι 24.11.2016 και ώρα 10.30 π.μ. όπως ορίζεται στη διακήρυξη υπ’ αρ. 5/2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση του Φορέα Διαχείρισης:

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, ΤΚ 106 79

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστήμιου Αθηνών

Τμήμα Α’ Εκκαθάρισης και Διαχείρισης Περιουσίας

 

Προσφορά για τη με υπ’ αρ. 5/2016  Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία

εκμίσθωσης ακινήτου κληρονομίας Α. Γαζή

(Ώρες λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 8.00 – 15.00)

 

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   

Νικόλαος Θ. Μυλωνάς