Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

05-07-2017 Πρόσκληση συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια βιβλίων Άτλας βασικών ιατρικών επιστημών Ι"

"Ανατομία για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ."

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30.


12-05-2017 Προκήρυξη 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/5/2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 24/5/2017, ώρα 10:00


12-04-2017 Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10.00


31-03-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για εκπαιδευτικές εκδρομές του 2017 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος

συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.


16-02-2017 Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 129