Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών

12-05-2017 Προκήρυξη 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/5/2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 24/5/2017, ώρα 10:00


12-04-2017 Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10.00


31-03-2017 Συνοπτικός διαγωνισμός για εκπαιδευτικές εκδρομές του 2017 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος

συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.


16-02-2017 Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30


12-12-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών

Διευκρίνιση και ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 135