Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

09.05.2016

Διακήρυξη 2/2016: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης

ΑΔΑ: 7ΔΞΜ46ΨΖ2Ν-Φ12-1

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός, σε ευρώ (€), συνολικού προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων οκτώ χιλιάδων και εκατόν τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτών ( 3.008.130,08€) πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% (3.700.000,00 €), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των κτηρίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» και για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 27 Ιουνίου 2016, ώρα 13.30

 

Ημερομηνία διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση) διαγωνισμού: 01 Ιουλίου 2016, ώρα 10.00 π.μΔιακήρυξη 2/2016: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (PDF, 590kB)