Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

15.05.2015

Διακήρυξη 7/2015 Διεθνούς Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού

για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διακήρυξη 7/2015

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια εκπαιδευτικού εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνολικού ποσού Επτά Εκατομμυρίων Εκατόν Ογδόντα Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Πέντε Ευρώ και Ενενήντα Τεσσάρων Λεπτών (7.180.495,94€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ήτοι Οκτώ Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Τριάντα Δύο Χιλιάδων και Δέκα ευρώ (8.832.010,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η προμήθεια αποτελεί το Υποέργο 5 της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό MIS 360207, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2007-2013 και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 2014ΕΠ08580022.