Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

21.03.2016

Διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2016, Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2016

Ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Ημερομηνία : 06.05.2016, Ημέρα: Παρασκευή, Ώρα: 13.30

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού:

  • Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)
  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ε.Κ.Π.Α.

Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων

Χρήστου Λαδά 6, 105 61, 3ος Όροφος

(έντυπη υποβολή)

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 4.170.617,39 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%), 5.129.859,39 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%)

 

Τεύχος Διαγωνισμού