Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

31.12.2015

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΑΔΑ: 7υξθ46ψζ2ν-κφκ

Διενέργεια Επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Απορρυπαντικών καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ»

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
ΑΔΑ: 7ΥΞΘ46ΨΖ2Ν-ΚΦΚ
στο πλαίσιο διενέργειας Επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την
«Προμήθεια Απορρυπαντικών καθαρισμού και υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του ΕΚΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού 15.299,43 € πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 18.818,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα προσφερόμενων ειδών.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 12.01.2016 και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 12.01.2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

 

Πρόσκληση Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΑΔΑ: 7ΥΞΘ46ΨΖ2Ν-ΚΦΚ (PDF, 310kB)