Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

27.05.2015

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 4/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού

Προμήθειας οδοντιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ’αριθμ. 4/2015 ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η προμήθεια αποτελεί το Υποέργο 2 της Πράξης «Προμήθεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Αττικής 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κατηγορία Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και με κωδικό MIS 360207. Η πράξη χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 2014ΕΠ08580022 σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτοκ. 5197/21.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ47Λ7-0ΝΑ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. πρωτοκ. 879/18.03.2015 Προέγκριση Δημοπράτησης.