Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

17.05.2017

Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων των Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων του ΕΚΠΑ στον Ημερήσιο μη Επαρχιακό τύπο

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιεύσεων των Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων του ΕΚΠΑ στον Ημερήσιο μη Επαρχιακό τύπο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Παρασκευή 26/5/2017 ώρα 14:00

Προϋπολογισμός: 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.800,00 €

Κριτήριο αξιολόγησης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και πιο συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό χωρίς ΦΠΑ επί των τιμών, όπως καθορίζεται βάσει της Κ.Υ.Α. 2/82452/0020/2008 (ΦΕΚ 2441/τ.Β'/2-12-2008 ) «περί καθορισμού της τιμής των καταχωρημένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ», και μέχρι ανακλήσεως της από το Νόμο.