Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

12.05.2017

Προκήρυξη 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Τρίτη 23/5/2017 ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 24/5/2017, ώρα 10:00

4/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΎ ΧΑΡΤΟΥ (διαφόρων τύπων) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 23/5/2017 ώρα 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 24/5/2017, ώρα 10:00

Προϋπολογισμός: 42.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 52.560,00 €

Κριτήριο αξιολόγησης : η πλέον συμφέρουσα συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.