Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

12.04.2017

Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ

Συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10.00

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για κάλυψη αναγκών Διοικητικών μονάδων του ΕΚΠΑ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης Πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι Εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (62.000,00€).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30125110-5, 30192113-6, 30125100-2.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Ημέρα Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 10.00

Ημερομηνία και ώρα Διενέργειας του διαγωνισμού: Ημέρα Τετάρτη 03.05.2017 και ώρα 12.00 μ.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9019 και 210 368.9075.