Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

27.12.2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων

για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 30/12/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για τη « Προμήθεια, Επισκευή και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ».

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, στο σύνολο των υπηρεσιών και προσφερόμενων ειδών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 10.01.2017 και ώρα 13.30 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 11.01.2017 και ώρα 10.00 μ.μ.