Κεντρική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Διαγωνισμών Τμήματος Προμηθειών » Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

Προβολή Διαγωνισμού Τμ. Προμηθειών

16.02.2017

Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/2/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με τους όρους και τα Παραρτήματα της παρούσας.

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης του, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.fuelprices.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 28.02.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα, (3ος όροφος) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 210 368.9106 και 210 368.9225.