Κεντρική σελίδα » Εκπαίδευση » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές


Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ), έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.).

Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου/μιου Αθηνών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα και οι αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

  • Γενικό βαθμό πτυχίου
  • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το Π.Μ.Σ.
  • Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
  • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τμήματος καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων εισαγωγής, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή.

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού διενεργείται από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Ν. 3328/2005).

H επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.