Κεντρική σελίδα » Φοιτητές » Παροχές & Δραστηριότητες » Υγειονομική Περίθαλψη

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ).

Σύμφωνα με το (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), η περίθαλψη παρέχεται για χρονικό διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξανόμενο κατά δύο (2) έτη (ν+2). Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.
Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

  • Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

    Παθολογικό (τηλ. 210 3688241, 210 3688243)
    Ελεγκτής Ιατρός (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 8.30 έως 14.30 και Τρίτη - Πέμπτη 8.00 έως 13.00)(τηλ. 210 3688241, 210 3688243)

  • Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (τηλ. 210 3688226)

  • Οδοντιατρείο (τηλ. 210 3688210, 210 3688211)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ 327/83 η εισαγωγή στα Δημόσια Νοσοκομεία γίνεται, αφού προηγουμένως ο φοιτητής εφοδιαστεί με το ανάλογο εισιτήριο, από το αρμόδιο γραφείο της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης.
Η διαδικασία αυτή μπορεί να παρακαμφθεί μόνο σε δύο περιπτώσεις:

  1. Όταν η Υγειονομική Υπηρεσία αργεί.
  2. Όταν το περιστατικό θεωρείται επείγον.

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει μέσα σε δύο κατ’ανώτατο όριο εργάσιμες ημέρες, από την εισαγωγή στο Νοσοκομείο, να ειδοποιηθεί η Γραμματεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, από τον ασθενή ή από κάποιον οικείο του ή από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.  Αν δεν υπάρξει ενημέρωση, η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον φοιτητή.

Η Υγειονομική Υπηρεσία στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, στον 1ο όροφο.


Γραμματεία Υγειονομικής Υπηρεσίας:

Γραμματέας: τηλ. 210 3688208,

Πληροφορίες: τηλ. 210 3688218