Κεντρική σελίδα » Σχολές και Τμήματα » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Μητρώα Εκλεκτόρων Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
23-05-2013 Κλιματολογία
23-05-2013 Σεισμολογία - Τεχνική Σεισμολογία
23-05-2013 Σεισμολογία - Σεισμοτεκτονική
23-05-2013 Σεισμολογία - Ιστορική Σεισμολογία
23-05-2013 Παλαιοοικολογία - Οικοστρωματογραφία
23-05-2013 Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον
23-05-2013 Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική
23-05-2013 Κοιτασματολογία
01-07-2013 Κοιτασματολογία
23-05-2013 Μικροπαλαιοντολογία
23-05-2013 Γεωμορφολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
23-05-2013 Ορυκτολογία
23-05-2013 Παλαιοντολογία Ασπονδύλων
23-05-2013 Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
23-05-2013 Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία
23-05-2013  Γεωχημεία
23-05-2013 Φυσική της Ατμόσφαιρας με εφαρμογές στην Κλιματολογία
25-07-2013 Γεωμορφολογία-Καρστική Γεωμορφολογία
01-11-2014 Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον
01-11-2014 Ωκεανογραφία και Φυσική Γεωγραφία
01-11-2014 Κοιτασματολογία
01-11-2014 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική - Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική
01-11-2014 Κοιτασματολογία-Βιομηχανικά Ορυκτά
01-11-2014 Παλαιοντολογία-Παλαιοβοτανική-Γεωαρχαιολογία
01-11-2014 Σεισμολογία-Σεισμική Ανισοτροπία
01-11-2014 Φυσική Γεωγραφία και Γεωλογική Ωκεανογραφία
20-12-2014 Παλαιοντολογία-Παλαιοβοτανική-Γεωοαρχαιολογία
20-12-2014 Μικροπαλαιοντολογία-Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία
20-12-2014 Γεωχημεία
20-12-2014 Γεωφυσική-Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
20-12-2014 Δυναμική, Τεκτονική και Γεωλογική Χαρτογράφηση
20-12-2014 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική - Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική
20-12-2014 Θαλάσσια Γεωλογία - Ιζηματολογία
20-12-2014 Κλιματολογία
20-12-2014 Κοιτασματολογία και Υποθαλάσσια Μεταλλογένεση Ορυκτών Πρώτων Υλών
20-12-2014 Μαθηματική Γεωγραφία
20-12-2014 Ορυκτολογία - Ορυκτοχημεία
20-12-2014 Παλαιοοικολογία - Στρωματογραφία Ιζηματογενών Ακολουθιών
20-12-2014 Πετρολογία Ιζηματογενών Πετρωμάτων και Ορυκτολογία
20-12-2014 Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων
20-12-2014 Σεισμολογία - Δομή Εσωτερικού της Γης
20-12-2014 Τηλεανίχνευση - Μορφοτεκτονική
Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου
 Γνωστικό Αντικείμενο Mητρώα
Εκλεκτόρων
29-11-2016 Γεωφυσική - Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
29-11-2016 Εφαρμοσμένη Γεωφυσική - Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική
29-11-2016 Κοιτασματολογία
29-11-2016 Μικροπαλαιοντολογία
29-11-2016 Μικροπαλαιοντολογία - Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία
29-11-2016 Παλαιοντολογία Ασπόνδυλων
29-11-2016 Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών
29-11-2016 Παλαιοντολογία - Παλαιοβοτανική - Γεωαρχαιολογία
29-11-2016 Σεισμολογία
29-11-2016 Σεισμολογία - Δομή Εσωτερικού της Γης
29-11-2016 Σεισμολογία - Σεισμική Ανισοτροπία
29-11-2016 Τεκτονική Γεωλογία και Γεωλογική Χαρτογράφηση

 

 

Επιστροφή