Κεντρική σελίδα » Το Πανεπιστήμιο » Όργανα Διοίκησης » Τεχνικό Συμβούλιο

Τεχνικό Συμβούλιο

Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι  γνωμοδοτικό όργανο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και διατυπώνει γνώμη για τα τεχνικά θέματα που ορίζουν οι διατάξεις των Νόμων 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας της κατασκευής δημοσίων έργων» και 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο παραπέμπεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος ή τον Πρύτανη».

 

 • Τελευταία Συγκρότηση: Απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συν.18-4-2013, Πράξεις του Πρύτανη 4080/26-4-2013 και 83/29-5-2013 (ΑΔΑ :ΒΕΧ746ΨΖ2Ν-ΟΞΧ)

 

               ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 • Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος, Αντιπρύτανης

ΜΕΛΗ

(Τα μέλη Δ.Ε.Π. και ο εκπρόσωπος της ΤΥΠΑ ορίσθηκαν με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συν. 18-4-2013 με διετή θητεία)

 • Λάζαρος Μεράκος, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Χαρίτο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος  Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
 • Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τασσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή του ιδίου Τμήματος.
 • Γεώργιος Μπαλτόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βουγιουκλάκη, καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 • Γεώργιος Βαβουρανάκης, λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, με αναπληρωτή τον Πλάτωνα Μαυρομούστακο, καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
 • Αριστοτέλης Τύμπας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τίγκελη, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής.
 • Νικόλαος Νικητέας, αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής με αναπληρωτή τον Κυριάκο Γεωργίου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας.
 • Ευθυμία Τραπεζάρη-Κυριαζή, υπαλλήλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών, με αναπληρώτρια την κ. Ευτυχία Γιαννοπούλου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών.
 • Λουκάς Σταματίου αρχιτέκτονας μηχανικός μέλος ΣΑΤΕ ως εκπρόσωπος πανελληνίων εργοληπτικών οργανώσεων με αναπληρωτή τον Ιωάννη Παπακωστόπουλο πολιτικό μηχανικό μέλος ΠΕΔΜΕΔΕ.
 • Αλεξάνδρα Κυπαρίσση ως εκπρόσωπος του Ε.Τ.Ε.Π. με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Ξενικάκη μέλος ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ.
 • Ευσταθία Καφεντζή ως εκπρόσωπος Διοικητικού προσωπικού με αναπληρωτή τον Γεώργιο Προίσκο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 • Ιωάννης Μπαρμπαρέσος, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας (για τα τεχνικά θέματα)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Ευαγγελία Ζαμπράκου, Προϊσταμένη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 • Μαρία Καρσιώτη, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Αχιλλέας Νταγιάντας, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Μαρία Χουλιαρά, Διοικητικός Υπάλληλος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τεχνικού Συμβουλίου

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-368 9762, 210-368 9763, 210-368 9756, 210-368 9710, 210-368 9738

Fax: 210-368 9729