ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: PR_11093_0032019

  • Άρθρο 3.2α): αναφέρεται «…..κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.2» αντί του ορθού  …. «κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2».
  • Άρθρο 3.2β): αναφέρεται «…..κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.3…» αντί του ορθού  …. «κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3…».
  • Άρθρο 4.2α)ii) : αναφέρεται «…….οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14….», αντί του ορθού «…….οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22,23….»

 Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται «….. η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 9…» αντί του ορθού «….. η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15....»