ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: PR_10562_M12017

Διευκρίνιση

Αφορά την υπ’ αρ. PR_10562_Μ12017 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της Μελέτης Επέκτασης του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Σχετικά με την απαίτηση για Ασφαλιστική Κάλυψη του άρθρου 19.2 παρ. Β της πιο πάνω Διακήρυξης, διευκρινίζονται τα εξής:

α)    Το όριο ευθύνης ανά απαίτηση της πιο πάνω Ασφαλιστικής Κάλυψης είναι το ποσόν που αναφέρεται στην πιο πάνω παρ. της Διακήρυξης. Δηλαδή ποσόν τουλάχιστον ίσο με το 100 % της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

β)    Το Ανώτατο όριο ευθύνης για όλη την διάρκεια της ασφάλισης είναι το ίδιο πιο πάνω ποσόν.

γ)    Η Χρονική Διάρκεια της Ασφάλισης είναι 6 έτη μετά την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης.

δ)    Ειδικοί όροι δεν απαιτούνται.