ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ PR_10890_Y12017

 

                                                Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό

  • Στο έντυπο ΕΕΕΣ που αναρτήθηκε από την Υπηρεσία μας, εκ παραδρομής επισημάνθηκε το εδάφιο  «Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων» .  To εδάφιο «Ασφάλιση έναντι επαγγελματικών κινδύνων»   οι οικονομικοί φορείς ΔΕΝ είναι υποχρεωμένοι να το συμπληρώσουν καθώς αφορά σε απαίτηση που είναι προφανές ότι δεν προβλέπεται ούτε αφορά στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.