ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο.Π.Ε.

Σχετικοί σύνδεσμοι όπου περιλαμβάνονται οι Ανακηρύξεις Υποψηφιοτήτων των Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ.
Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Ο.Π.Ε.

Τμήμα ΤΣΣΑΣ

Τμήμα ΤΟΕ

Τμήμα ΠΕΔΔ