ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία της  22ας Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής :