ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογική διαδικασία της 23ης Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των εξής Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής: