ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή τουστο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων

Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 και 84 του ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/τ.Α/4-8-2017)
  2. Την υπ’αριθ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων με θέμα : «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α’114)» (ΦΕΚ : 3255/15-9-2017, τ.Β’).
  3. Την απόφαση με αρ.πρωτ. 224 της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 του Τμήματος Φαρμακευτικής για την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακηρύσσουμε

Υποψήφιους για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον αναπληρωτή του, τα παρακάτω μέλη Ε.Τ.Ε.Π.:

  1. Δημήτριος Δροσόπουλος
  2. Ζωή Χαρβάλα

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

*

Β. Κ. Παπαθανασίου

K. Παπαθανασίου

Π. Χαραλάμπους

*Οι υπογραφές έχουν τεθεί επί του πρωτοτύπου το οποίο φυλάσσεται στα αρχεία του Τμήματος