ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Τ. ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ