ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ : 19 Μαϊου 2021 

Για πληροφορίες δείτε εδώ.