ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11254/2021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 30-03-2021 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 9Ι3246ΨΖ2Ν-878), μετατίθεται η διενέργεια του ανωτέρου διαγωνισμού για αγορά ακινήτων για την κάλυψη εκπαιδευτικών – ερευνητικών αναγκών των νέων Τμημάτων Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ, προϋπολογισμού 13.170.000,00€ προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, δεδομένων των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία COVID-19.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ..

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η/04/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ..

Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΤΥΠΑ/ΕΚΠΑ Πανεπιστημιούπολη έως και πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Επισυναπτόμενο Τεύχος:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ