ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3η ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11254/2021

Επισυνάπτεται το αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας REDEX A.E. καθώς και η απάντηση στο αίτημα.

11254_ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ_REDEX Α.Ε.

11254_ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ_REDEX A.E.