ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι, σήμερα Δευτέρα 29/7/2019, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4506/2017 δημοσιεύτηκε σε δύο εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας («Έθνος» και «Η Εφημερίδα των Συντακτών») Περίληψη της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦ46ΨΖ2Ν-Κ4Π) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων με ειδικότητα Υ.Ε. Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στο Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας για χρονικό διάστημα έως 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων αρχίζει στις 30.7.2019 και λήγει στις 8.8.2019.

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019