ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΣΟΧ2/2019

ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν-ΒΟΚ) ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Ιδρύματός μας με συνημμένα «Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» και υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης