ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ PR_10833_0012017

Ανάρτηση Τεχνικής Περιγραφής για το έργο με PR_10833_0012017

       

                                                      Τεχνική  Περιγραφή