ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Φ.Α.Α.